Wat is een Ghanta? Vayra.nl. Overzicht. Ankhen & Shop. Boeken. Behandelingen. Workshops. Lezingen. Bestellen. Contact.
Verkoop artikelen
Prijzen - reservering - betaling

De op de website vernoemde prijzen zijn inclusief 21% btw (6% bij boeken), doch exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.

Op de website vermeldde verzendkosten gelden voor verzending binnen Nederland. Neem voor verzending naar het buitenland even contact met ons op.

Artikelen kun je maximaal 5 dagen laten reserveren. Binnen die periode dien je de betaling alsnog te realiseren.

Betalingen doe je per bank - NL47 SNSB 0927 4215 50 t.n.v. Vayra-Ghanta - of contant op het adres van Vayra Ghanta.

Andere wijze van reservering en betaling alleen na wederzijds overleg en goedvinden.
Je koop herzien

Zolang de bestelling door ons nog niet is verzonden geven we je de gelegenheid je bestelling te herzien en wordt je betaling teruggestort.
Verzending

Artikelen worden je toegezonden daags nadat de betaling daarvan is gerealiseerd, doch uiterlijk binnen een week.

Mocht dat niet lukken, brengen we je direct op de hoogte met de prognose wanneer je jouw bestelling wel mag verwachten. Het gaat dan soms om:

Vajra’s

Vajra & Ghanta sets

Ankhen

Ben je niet tevreden met de levertijd, dan kun je jouw volledige aankoopsom teruggestort krijgen en is de koop ongedaan gemaakt.

Vayra-Ghanta doet er alles aan

Verzending van artikelen gebeurt:

als aangetekende pakketpost, indien de waarde groter is dan € 50,00 - de verzekerde waarde is maximaal € 500,00

als aangetekende briefpost, indien de waarde kleiner dan of gelijk is aan € 50,00 - de verzekerde waarde is maximaal € 50,00

als briefpost - onverzekerd.

Als je een andere wijze van verzending wenst - bijvoorbeeld briefpost of gewone pakketpost - is dat mogelijk. Eventuele extra kosten en risico’s zijn dan wel voor jouw rekening.
Factuur

Na contante afrekening krijg je een bewijs van betaling. Een gespecificeerde factuur kan je op verzoek alsnog per e-mail worden nagezonden.

Na bestelling via de website krijg je per omgaande een e-mail met daarin je gespecificeerde factuur.
Bedenktijd

Conform de consumentenwetgeving van 13 juni 2014 heb je bij aanschaf via internet, het recht op bedenktijd.

De bedenktijd is 14 dagen.

Binnen die termijn kun je een artikel retourneren zonder opgaaf van reden.

Deze periode gaat in op de dag dat je het artikel ontvangt. Als norm geldt hiervoor vanaf 2 dagen na verzending van het artikel.

Hierbij geldt wel dat je het geretourneerde artikel niet gebruikt, noch beschadigd hebt.

Cd’s en Dvd’s zijn verzegeld. Bij het verbreken van het zegel is je bedenktijd beëindigd, ook al valt dit ruim binnen de 14 dagen.

(Cursus)boeken worden niet teruggenomen. Ter compensatie verplicht Vayra Ghanta zich ervoor te zorgen dat voor elk boek een representatieve, toereikende demo op de website staat, die gratis te downloaden is. Opdat jij je goed kan informeren over het boek dat je overweegt aan te schaffen.
LET OP!

Voor producten die we speciaal in jouw opdracht (laten) vervaardigen - zoals het vergulden van Ankh-hangers - geldt deze bedenktijd niet.
Schade
Er wordt veel aandacht besteed aan het inkopen en vervaardigen van jouw bestelling, alsmede het verzendklaar maken. Wij garanderen je dan ook onbeschadigde producten van hoge kwaliteit. Maar er kan altijd iets fout gaan. Daarom:

Kapotte, beschadigde of incomplete producten worden door ons - indien mogelijk (op voorraad) per omgaande - vervangen.

Het te vervangen product dient retour gezonden te worden.

Is schade ontstaan tijdens het transport, dan verzoeken wij je direct contact met ons op te nemen, bij voorkeur met foto’s waarop de beschadiging en de wijze waarop die is ontstaan duidelijk zichtbaar zijn.

Wij zullen vervolgens de transporteur aansprakelijk stellen.

TIP: Weiger pakjes die er nogal beschadigd uitzien! En verwittig ons direct zodat we jou meteen een vervangend product kunnen nasturen.
Kwaliteit
Al eerder is gezegd dat je hoge kwaliteit en zorg van ons mag verwachten. Voor de Audio-opnamen op Cd’s en Dvd’s het volgende:

De geluidsopnamen bestaan voornamelijk uit MP3-bestanden. Zorg ervoor dat jouw apparatuur deze bestanden kan afspelen. (Alle computers kunnen dat.)

Op de Cd’s en Dvd’s staan historische opnames uit de periode 1960 t/m 2002. Deze werden destijds met cassetterecorders opgenomen en gedupliceerd. Hoewel bij het digitaliseren de geluidsbestanden aanzienlijk zijn ‘opgepoetst’, blijven het historische opnamen.

Achtergrond informatie: www.malva-registratie.nl
Terugbetaling
Indien het artikel binnen de hiervoor gestelde regels valt, wordt het volledige aankoopbedrag minus eventueel verkregen korting en verzendkosten per omgaande teruggestort op de rekening waarop je de betaling aanvankelijk hebt verricht. Terugstorting op een andere rekening is niet mogelijk.
Deelname Schriftelijke Cursussen
Deelname
Je neemt deel aan de schriftelijke cursus(sen) en hebt daarbij je eigen verantwoordelijkheid.

Jij bepaalt zelf of, wie en hoe jij jezelf dan wel anderen wilt behandelen, en draagt daar ook de verantwoordelijkheid voor.

Vayrfa is verantwoordelijk voor de inhoud van haar lesboeken, echter niet voor de wijze waarop cursisten daarmee omgaan.

Vayra legt wel bij herhaling en met nadruk vast dat cursisten die praktiserend aan het werk gaan, zich bij elke fase bewust zijn van de stappen die zij zetten.
Vayra is altijd bereid naar jou als cursist toe een adviserende rol te vervullen.
Huiswerkopdrachten
Na elke gedane les kun je huiswerkopdrachten maken. Deze moeten per e-mail worden ingeleverd, zodat ik ze kan nakijken en beoordelen.
De in totaal 7 werkopdrachten kunnen bestaan uit:

‘weetvragen’, kennis uit het boek in je eigen woorden kunnen weergeven. Dit levert maximaal 2 punten op.

‘beredeneer-’ of ‘toepassingsvragen’, deze leveren maximaal 2 punten.

‘inzichtvraag’ hiermee kunnen maximaal 3 tot 5 punten worden verdiend (bij de vraag aangegeven).

In totaal kunnen per les 10 punten worden behaald, die van invloed zijn op het verkrijgen van een getuigschrift.
Aan het eind van de cursus worden de punten opgeteld en bij voldoende punten ligt het Getuigschrift op je te wachten.
Getuigschrift
Dit getuigschrift heb je verdiend, als je gedurende de cursus per afzonderlijke les minimaal 5,5 punt en in totaal minstens 95 punten hebt gehaald.
Succes!
Workshop - deelname
Pas wanneer het geld voor de workshop is voldaan, ben je ook daadwerkelijk ingeschreven voor die workshop en is je deelname gereserveerd. Dit moet uiterlijk een week voor de workshop zijn gebeurd i.v.m. voorbereiding en reservering van de ruimte.
Wanneer een workshop door de docent wordt gecanceld, vind dat uiterlijk 6 dagen vóór de workshop plaats.
Terugtrekken van deelname en restitutie van het deelnamebedrag kan tot uiterlijk 1 week vóór de workshop.
Deelname aan de workshop vindt plaats onder jouw eigen verantwoordelijkheid. Schade die je toebrengt door je handelen zijn voor jouw eigen kosten.
Houd je aan de opdrachten van de docent tijdens het volgen van de workshop.
Lezingen – organiseren
Voor het geven van een lezing van 1½ uur wordt een onkostenvergoeding gevraagd van € 25,00 exclusief eventuele reiskosten. Dit kan bij vooruitbetaling geschieden, maar ook contant op de dag van de lezing zelf. Bij voorkeur géén cadeaubonnen.
Voorafgaand aan na afloop van de lezing zal ik graag de mogelijkheid willen hebben om diverse flyers uit te delen. Ter ondersteuning van de lezing zal ik boeken ter inzage kunnen neerleggen alsmede gebruikte voorwerpen die men eventueel kan aanschaffen.

De aanwezigheid van een flipover, of whiteboard van minstens 120cm bij 90cm + stiften heeft sterk de voorkeur, om een en ander visueel toe te kunnen lichten.
Het afzeggen of uitstellen van een afgesproken lezing moet uiterlijk een week van te voren kenbaar worden gemaakt per brief of e-mail.
Behandelingen
1ste gesprek

Aan het eerste gesprek (of noem het informatief- of intakegesprek) dat we samen hebben zijn géén kosten verbonden.

Trek voor dit gesprek 30 tot maximaal 60 minuten uit.

Ik ga er wel vanuit dat je ook (op tijd) op je afspraak komt.

In dit eerste gesprek zal ik je precies aangeven hoe een behandeling eruit zal zien, wat de duur ervan is en wat de kosten zullen zijn.

Er komen later géén extra kosten bij, tenzij jij met mij overeenkomt de behandeling op enigerlei wijze uit te breiden dan wel aan te passen. Maar ook dan krijg je vooraf te horen wat dit zal betekenen.

Besluiten jij en ik, dat er aan dit eerste gesprek een behandeling zal worden gekoppeld, dan zal voor die behandeling wel de gewone kosten in rekening worden gebracht. Je hoort vooraf wat die (zullen) zijn.
De Behandeling

Ik geef altijd aan van en tot hoe laat onze afspraak is. Dan weet je precies is hoe lang de gehele behandeling gaat duren.

Een eventuele voor- en/of nabespreking maakt onderdeel uit van jouw behandeling.

Te laat komen op je afspraak kan ten kosten gaan van de duur van je behandeling. Het is mijn plicht op tijd te zijn. Ben jij dat ook?

Vóór elke behandeling, of behandelingscyclus mrijg je precies te horen wat de kosten zullen zijn.

Behandelingen dien je wel binnen een week daarna te betalen aan de hand van de rekening die je meekrijgt, of je per e-mail wordt toegezonden.

Behandelingen worden helaas niet door de zorgverzekering vergoed en zijn dus een investering in je eigen gezondheid of toekomst.
Kosten/betaling

Voor een eerste consult/gesprek (van + 1 uur) worden geen kosten in rekening gebracht.

Voor behandelingen wordt voroaf aangegeven welke kosten daaraan verbonden zijn. Het gaat dan o.a. Om:

Vervolg consulten of behandelingen

Basisbehandelingen

Cyclus Kosmische Schijf behandelingen

Afspraken op zaterdag hebben een toeslag van 10 % op de normaal geldende tarieven.

Consulten/behandelingen worden contant afgerekend, tenzij anders afgesproken.

Indien afgesproken wordt dat betaald wordt op basis van toegezonden rekening, dient betaling binnen 7 dagen na factuurdatum gerealiseerd te zijn.
Afmelden

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand telefonisch worden afgezegd of gewijzigd, zonder dat dit extra kosten voor je met zich meebrengt. Anders wordt die afspraak geacht gewoon door te gaan en worden de kosten in rekening gebracht.

Voor afspraken op zaterdag geldt dat afmelding minimaal 48 uur van te voren dient te gebeuren.
Nog iets vergeten?
Mocht zich een situatie voordoen die niet of slechts ten dele in de Algemene Voorwaarden is omschreven, dan gaan wij er van uit en streven we ernaar, dat we er bij een geschil altijd samen in goede rede en naar beider tevredenheid uit zullen komen. Neem contact met ons op.

Tips, suggesties, aanvullingen of kritische noten zijn zeker welkom.
Algemene Voorwaarden

In duidelijk Nederlands welke afspraken we samen maken.

Uitgangspunt voor ons: Tevredenheid van de klant - vraagtekens lossen we samen op.

Geen verplichtingen vooraf.

Kwaliteit staat hoog in ‘t vaandel.

Verkoop artikelen


Deelname schriftelijke cursussen


Behandelingen

Naar begin Pagina.