Privacy Beleid
Onze Privacy Policy

VAYRA / VAYRA GHANTA hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij daarmee omgaan.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VAYRA / VAYRA GHANTA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
   deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
- Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn  
   voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Je uitdrukkelijke toestemming vragen, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je
   persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je
   persoonsgegevens is gewaarborgd;
- Nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
- Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze
   respecteren.

Als VAYRA / VAYRA GHANTA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
VAYRA / VAYRA GHANTA
Nieuw Guineaplein 21
2022 PE HAARLEM
info@ vayra.nl of Info@ vayra-ghanta.nl
06-31310194 


Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door VAYRA / VAYRA GHANTA verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of verzorgen van de opdracht,

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VAYRA / VAYRA GHANTA de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adres;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door VAYRA / VAYRA GHANTA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna uitsluitend in de financiële administratie voor
   maximaal 7 jaar.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie van VAYRA / VAYRA GHANTA.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Buiten de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn
VAYRA / VAYRA GHANTA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens VAYRA / VAYRA GHANTA van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn
   gehouden aan geheimhouding daarvan;
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke- of
  technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!


VAYRA  &  VAYRA-GHANTA
Nieuw Guineaplein 21
2022 PE HAARLEM
info@vayra-ghanta.nl
06  3131 0194
..VAYRA-GHANTA    *    A. Hofmanweg 5-A, 2031 BH  Haarlem    *    06-3131.0194    *    www.vayra.nl    *    info@vayra.nl
Bank nr.: IBAN NL 47 SNSB 0927 4215 50 - BIC SNSBNL2A    *    KvK nr.: 77499484    *    BTW nr.: NL001344232.B19